රෝලර් ඉන්ලයින් ස්කේට්
අයිස් ස්කේට්ස්
අමතර උපාංග
Jia Yue ගැන

Dongguan Jia Yue sporting products Co., Ltd යනු පේළිගත ස්කේට්, ෆිගර් ස්කේට්, හොකී සහ උපාංග සඳහා වෘත්තීය සැපයුම්කරුවෙකි. කර්මාන්ත ශාලාව Houjie, Dongguan හි සපත්තු නිෂ්පාදන පදනමේ පිහිටා ඇත, සමාගමේ ව්‍යාපාර සහ සැලසුම Guangguan පළාතේ Dongguan හි Dongcheng හි පිහිටා ඇත.

සීමාසහිත Dongguan Jia Yue ක්‍රීඩා නිෂ්පාදන සමාගමට කර්මාන්තයේ ශක්තිමත් සහ උසස් පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන කණ්ඩායමක් ඇත. එය එහි නිර්මාණ න්‍යාය, සංවර්ධනය, කාර්මිකකරණය නිෂ්පාදනය, නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සහ නිෂ්පාදන ගුණාත්මකභාවය සඳහා කර්මාන්තය තුළ කැපී පෙනේ, සියලුම ස්කේට් EN13843, EN15638 පරීක්ෂණය සමත් විය හැකිය. අමුද්‍රව්‍ය, නිෂ්පාදන තාක්‍ෂණය සහ මෝස්තර නිර්මාණය Jia Yue හට කැපී පෙනෙන ලෙස ඉඩ සලසයි.

වැඩිදුර කියවන්න
නවතම ප්රවෘත්ති
 • මෙම සැපයුම්කරුවන් සමඟ ඔබේ පරිපූර්ණ මෘදු අයිස් ෆිගර් ස්කේට් යුගලය සොයා ගන්න
  2023-3-29
  මෙම සැපයුම්කරුවන් සමඟ ඔබේ පරිපූර්ණ මෘදු අයිස් ෆිගර් ස්කේට් යුගලය සොයා ගන්න

  If you're looking to take up ice skating, or if you're a seasoned skater looking for a new pair of skates, then you'll know that finding the perfect pair of soft ice figure skates is crucial. In this article we'll be looking at some of the best suppliers of soft ice figure skates and how to find the perfect pair for you.     What are Soft Ice Figure Skates? Soft ice figure skates are a type of ice skate that offer more comfort and flexibility than traditional ice skates. They have a soft inner lining which provides extra support and cushioning to your feet, making them perfect for long practice sessions. They also offer greater flexibility and mobility, allowing...

  තව බලන්න >>
 • Explore the Latest in Speed Skate Technology from China’s Top Factory
  2023-3-29
  Explore the Latest in Speed Skate Technology from China’s Top Factory

  Over the years, speed skating has undergone significant technological advancements that have propelled the sport to new heights. With cutting-edge materials, advanced manufacturing techniques, and innovative designs, speed skating equipment has become lighter, stronger, and more efficient. China's top factory has been at the forefront of these technological developments, producing some of the best speed skates on the market. In this article, we will explore the latest in speed skate technology from China's top factory. Carbon Fiber Carbon fiber is one of the most significant technological advancements in the speed skating industry. It is a lightweight, yet strong material that has revolutionized the design of speed skates, making them faster and more efficient. Carbon fiber boots are stiffer and offer...

  තව බලන්න >>
 • Maximize Your Performance with Speed Skates from China’s Leading Factory
  2023-3-29
  Maximize Your Performance with Speed Skates from China’s Leading Factory

  Speed skating is a thrilling and exciting sport that requires strength, endurance, and excellent technique. To perform at your best, you need the right equipment, starting with a pair of high-quality speed skates. If you are looking for reliable and top-performing speed skates, China's leading factory has got you covered. In this article, we will discuss how you can maximize your performance with speed skates from China's leading factory. Quality and Performance China's leading factory specializes in producing high-quality speed skates that offer exceptional performance, comfort, and durability. They use only the best materials, technologies, and advanced manufacturing techniques to create skates that are at the forefront of speed skating competitiveness. The factory has invested in research and development to...

  තව බලන්න >>
 • Choose Your Perfect Pair: A Guide to Finding the Ideal Leather Figure Skates Factory
  2023-3-29
  Choose Your Perfect Pair: A Guide to Finding the Ideal Leather Figure Skates Factory

  Leather figure skates are an essential piece of equipment for serious skaters who want to perform at the highest level. These skates are not only stylish but also offer excellent durability, support, and performance capabilities. However, finding the right leather figure skates factory can be a challenging task, especially with so many options available on the market. In this guide, we will provide you with essential tips on how to choose the perfect pair of leather figure skates from the ideal factory. Determine Your Skating Level: The first step in choosing the right factory is to determine your skating level. Are you a beginner, intermediate or advanced skater? Different factories cater to different levels of skaters, and it is essential...

  තව බලන්න >>
 • The Benefits of Using China Roller Skates for Fitness and Health
  2023-3-29
  The Benefits of Using China Roller Skates for Fitness and Health

  Roller skating has been a popular activity for decades, and for good reason. Not only is it a fun and enjoyable way to get outside and exercise, but it also offers a range of health benefits. China roller skates are a popular choice for many fitness enthusiasts due to their affordability, durability, and versatility. In this article, we will explore the benefits of using China roller skates for fitness and health.     Burns Calories: Roller skating is an effective cardio workout that burns calories and helps to shed excess weight. According to the American Council on Exercise, roller skating can burn up to 600 calories per hour, making it a great way to achieve your fitness goals. Builds Muscle:...

  තව බලන්න >>
 • රෝලර් ඉන්ලයින් ස්කේට් වල පරිණාමය: නවීන කර්මාන්ත ශාලාවක ස්කේට් සාදන ආකාරය
  2023-3-20
  රෝලර් ඉන්ලයින් ස්කේට් වල පරිණාමය: නවීන කර්මාන්ත ශාලාවක ස්කේට් සාදන ආකාරය

  Roller inline skates 1980 ගණන්වල ඔවුන්ගේ සොයාගැනීමේ සිට බොහෝ දුරක් පැමිණ ඇත. අද, ඒවා සියලු වයස්වල සහ කුසලතා මට්ටම්වල පුද්ගලයින් විසින් භුක්ති විඳින ජනප්‍රිය විනෝදාත්මක ක්‍රියාකාරකමකි. රෝලර් ඉන්ලයින් ස්කේට් සඳහා ඇති ඉල්ලුම වැඩිවීමත් සමඟ, නිෂ්පාදකයින් වඩාත් කල් පවතින, සුවපහසු සහ ඉහළ ක්‍රියාකාරීත්වයක් ඇති ස්කේට් නිර්මාණය කිරීම සඳහා නව තාක්ෂණයන් සහ ද්‍රව්‍ය ක්‍රියාත්මක කර ඇත. මෙම ලිපියෙන් අපි රෝලර් ඉන්ලයින් ස්කේට් වල පරිණාමය සහ ඒවා නවීන කර්මාන්ත ශාලාවක සාදා ඇති ආකාරය ගවේෂණය කරමු. රෝලර් ඉන්ලයින් ස්කේට් වල මුල් කාලය 1980 ගණන්වල මිනසෝටා හි හොකී ක්‍රීඩා කරන සහෝදරයන් දෙදෙනෙකු වන ස්කොට් සහ බ්‍රෙනන් ඕල්සන් විසින් පළමු රෝලර් ඉන්ලයින් ස්කේට් සොයා ගන්නා ලදී. ඔවුන්ට අවශ්‍ය වූයේ හොකී ක්‍රීඩකයින්ට ඔවුන්ගේ ස්කේටිං පුහුණු වීමට ඉඩ සලසන පුහුණු මෙවලමක් නිර්මාණය කිරීමටයි.

  තව බලන්න >>